menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Informácie k prijímaciemu konaniu


Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1A2200 zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka, alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu skola@szske.sk, alebo poštou na adresu Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Ak zákonný zástupca uchádzača doručí Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium do 4. júna 2020, alebo nedoručí žiadne záväzné potvrdenie podľa Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200, rozhodnutie, ktorým bol/a uchádzač/ka prijatý/á na štúdium na strednej škole, je neplatné.

Po potvrdení nástupu zákonný zástupca oznámi škole voľbu voliteľných predmetov (cudzí jazyk, etická/náboženská výchova) odoslaním vyplnenej návratky. Škola pre svojich žiakov zabezpečuje vydávanie medzinárodných preukazov žiaka ISIC/EURO<26.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač, alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/6221189 (sekretariát školy), Ing. Lenčák ZR, e-mailom: skola@szske.sk, prípadne osobne.spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7