menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Okruhy na prijímačky

OBSAH A OKRUHY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY Z PROFILOVÝCH PREDMETOV


Obsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry:
Úlohy z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu predpísanom ŠVP ISCED 2.

 

Obsah prijímacej skúšky z chémie:
Úlohy z učiva chémie v rozsahu predpísanom ŠVP ISCED 2.

 1. Chémia okolo nás:
  • objavovanie chémie v našom okolí,
  • skúmanie vlastností látok,
  • zmesi a chemicky čisté látky,
  • látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch.
 2. Premeny látok:
  • spoznávanie chemických reakcií v našom okolí,
  • zmeny pri chemických reakciách.
 3. Zloženie látok:
  • chemické prvky a zlúčeniny,
  • častice látok: atómy, molekuly a ióny,
  • periodická sústava prvkov.
 4. Významné chemické prvky a zlúčeniny
 5. Chemické výpočty:
  • látkové množstvo a molárna hmotnosť,
  • zloženie roztokov.
 6. Organické látky:
  • vlastnosti jednoduchých organických látok,
  • uhľovodíky,
  • deriváty uhľovodíkov,
  • organické látky v živých organizmoch,
  • organické látky v bežnom živote.

 

Obsah prijímacej skúšky z biológie:
Úlohy z vybraného učiva biológie ŠVP ISCED 2:

 1. Príroda a život
 2. Život s človekom a v ľudských sídlach
 3. Základná štruktúra života
 4. Živé organizmy a ich stavba
 5. Stavba tela rastlín a húb
 6. Stavba tela bezstavovcov
 7. Stavba tela stavovcov
 8. Človek a jeho telo
 9. Zdravie a život človeka
 10. Základná stavba organizmov
 11. Dedičnosť a jej podstata
 12. Životné prostredie organizmov a človeka

     
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7