4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
Študijné odbory


Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov - odborníkov s medicínsko-technickým zameraním. V súčasnosti zabezpečuje štúdium v siedmich študijných odboroch. Pre absolventov ZŠ sú určené študijné odbory asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent. Absolventi stredných škôl môžu študovať v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu študijný odbor zubný technik, vo vyššom odbornom štúdiu študijný odbor diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaný optometrista.

Na výchove a odbornej príprave absolventov školy sa podieľa 56 interných a 70 externých učiteľov požadovanej kvalifikácie. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v školských učebniach a laboratóriách, ale aj priamo v zdravotníckych zariadeniach vybavených najmodernejším zariadením pod vedením špecialistov z jednotlivých oblastí praxe. Medzi najvýznamnejšie patria UN L. Pasteura, LF UPJŠ. Okrem toho aj v neštátnych zariadeniach a to predovšetkým v lekárňach na území mesta, súkromných zubných laboratóriách a očných optikách. V priebehu štúdia musia študenti absolvovať súvislú odbornú prax v zdravotníckych zariadeniach na oddeleniach a pracoviskách podľa študijného zamerania. V 4-ročnom štúdiu, teda pre žiakov ZŠ, je táto určená v 3.ročníku, v PKŠ v 2.ročníku a vo VOŠ v 1. a 2.ročníku . Škola je po materiálnej stránke dobre vybavená prístrojovou, didaktickou, laboratórnou a video technikou. V rámci prípravy na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi zabezpečuje aj výučbu anglického a nemeckého jazyka.


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7