menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Okruhy tém pre odbor DOM

OKRUHY TÉM

pre prijímacie skúšky v študijnom odbore diplomovaný optometrista
2-ročné štúdium

Biológia

Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu Biológia (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda) ISCED 3

II. ročník: Základné znaky, vlastnosti a prejavy živých sústav

  1. Stavba a organizácia tela živých organizmov (bunka).
  2. Životné prejavy organizmov (metabolické procesy - premena látok a energie v bunke).
  3. Rozmnožovanie, rast a vývin – ontogenéza (rozmnožovanie, delenie buniek).

III. ročník: Biológia človeka a ochrana zdravia

  1. Orgánové sústavy človeka (tvar, opora a povrch tela, sústavy látkovej výmeny, riadiace sústavy a regulačné mechanizmy, reprodukcia a vývin).
  2. Zdravý životný štýl (základné predpoklady zdravia, reprodukčné zdravie, civilizačné choroby).
  3. Základy poskytovania prvej pomoci.

Odporúčaná literatúra: Biológia pre gymnáziá, Katarína Ušáková a kol.
UŠÁKOVÁ K., Biológia pre gymnázia 6, 1. vydanie Bratislava EXPOL pedagogika, 2005, 104 strán, ISBN 80-89003-81-8,
IŠŇOVSKÁ, J. – UŠÁKOVÁ, K. – GÁLOVÁ, E. a spol.: Biológia pre 2. Ročník gymnázia a 6. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. Vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 2012. 174. ISBN 978-80-10-02286-1
Fyzika

na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda -fyzika

Obsah tém

Pozorovanie, meranie, experiment

Periodické deje

Elektrina a magnetizmus

Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta

Energia okolo nás

Elektromagnetické vlny a optika


Použitá a odporúčaná literatúra: Učebnice fyziky pre gymnázia