menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Informácie pre 1.ročník 2020/2021


Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020/2021 - odbory ZT a DRA

Zápis na štúdium do strednej školy sa uskutoční dňa 3. júla 2020 od 8:00 do 15:00 hod. na Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice. Na zápis uchádzač so sebou donesie:

  1. overené fotokópie maturitného vysvedčenia (ak neboli zaslané s prihláškou),
  2. overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka maturitného štúdia (ak neboli zaslané s prihláškou),
  3. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie preukazu žiaka ISIC/EURO 26 – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ... (nie staršiu ako 2 mesiace),
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií (ak nebola zaslaná s prihláškou),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti (ak nebola zaslaná s prihláškou),
  6. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2020/2021 a poplatok za výrobu čipového preukazu.

  7. V prípade, že sa uchádzač pre závažné dôvody nemôže dostaviť na zápis, treba túto skutočnosť oznámiť najneskôr v deň zápisu na sekretariáte školy, t. j. 3. júla 2020 do 15:00hod. (Nezáujem o štúdium žiadame nahlásiť na sekretariát školy, t. č. 055/6221189 alebo email skola@szske.sk).
    Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Tlačivo - lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií
Tlačivo - prehlásenie uchádzača o zdr. spôsobilosti

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/6221189 (sekretariát školy), e-mailom: skola@szske.sk, prípadne osobne.

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7