Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Svoj život si riadiš ty!

„ Svoj život si riadiš ty!"- 27. 10. 2014

Preventívna aktivita: „ Svoj život si riadiš ty!" bola určená žiakom I. ročníka.
Aktivita bola realizovaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach a Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach. Prevencia prebiehala formou besied, kde boli žiakom vysvetlené riziká užívania legálnych a nelegálnych drog, žiaci boli oboznámení so zákonom o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, so zákonom o ochrane nefajčiarov a s niektorými trestnými činmi súvisiacimi s užívaním drog a prechovávaním drog. Odborníčka v oblasti prevencie sa počas besedy venovala najrozšírenejším drogám medzi mladými ľuďmi - alkoholu a tabakovým výrobkom a tiež nelegálnym drogám. V rámci besedy kapitánka Mgr. Daniela Šemegdová z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach využívala protidrogový demonštračný kufrík a promile okuliare. Súčasťou dňa „Svoj život si riadiš ty“ bola aj ukážka kynológa – psovoda so psom pri hľadaní nelegálnych drog v teréne, medzi žiakmi a v aute.
Odborníčka z Úradu verejného zdravotníctva v Košiciach realizovala v rámci tohto dňa rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia, ochranu a podpory zdravia.
Záverom preventívnej aktivity bola účasť na „Tanci proti drogám“, kde si žiaci jednotlivých tried pripravili rôzne druhy tancov s protidrogovou tematikou.

Ciele preventívnej aktivity:
preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti drogovej závislosti,
• zvýšiť u detí uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie,
• eliminácia užívania drog a ich distribúcie v školských zariadeniach,
• objasnenie rizík, trestná činnosť – drogová, násilná majetková a možné trestno-právne následky,
• zmena postojov žiakov k fajčeniu,
• vytváranie pocitu zodpovednosti za svoje správanie a zdravie,
• posilňovať pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu.

 

Galerie: obrázek 1 z 16 Galerie: obrázek 2 z 16 Galerie: obrázek 3 z 16 Galerie: obrázek 4 z 16 Galerie: obrázek 5 z 16 Galerie: obrázek 6 z 16 Galerie: obrázek 7 z 16 Galerie: obrázek 8 z 16 Galerie: obrázek 9 z 16 Galerie: obrázek 10 z 16 Galerie: obrázek 11 z 16 Galerie: obrázek 12 z 16 Galerie: obrázek 13 z 16 Galerie: obrázek 14 z 16 Galerie: obrázek 15 z 16 Galerie: obrázek 16 z 16

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7