menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Mladý zdravotnícky laborant

 

Inovované didaktické postupy pri výučbe odborného predmetu Vybrané laboratórne metódy

Cieľom činnosti je inovácia obsahu a metód vzdelávania v predmete vybrané laboratórne metódy, pripraviť pre žiakov odboru ZL pracovné úlohy a postupy, vytvoriť súbor úloh na výpočet pH rôznych roztokov a elektrických zapojení.

Kreatívna výučba histológie

Modernizácia vyučovacieho procesu v predmete Histológia a histologická technika.
Výučba odborného predmetu Histológia a histologická technika vyžaduje spresniť a zjednotiť teoretické a praktické vyučovanie. Zefektívnením vyučovacieho procesu je potrebné priblížiť žiakom náročné učivo histológie tak, aby žiaci boli pripravení nielen vedomostne, ale hlavne pre prácu v zdravotníckych zariadeniach.

Základné práce v laboratóriu

V časti „Základné práce v laboratóriu“ budú učivá spracované s osobitým zreteľom na medzipredmetové integračné činitele (fyzika—chémia—laboratórna technika) použitím progresívnych metód a foriem práce modernej didaktickej techniky a využitím IKT vo vyučovaní.
Hlavným cieľom činnosti je vybudovanie základných laboratórnych zručností a návykov ako kľúčových kompetencií práce laboranta.

Galerie: obrázek 1 z 5 Galerie: obrázek 2 z 5