menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

logo

 

Názov projektu: Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať

 

Kód ITMS projektu: 26110130702
Kód Výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program: OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu: 02/2014 - 07/2015
Výška NFP: 320 442,71 Eur
Hlavný riešiteľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Strategický cieľ projektu

Skvalitniť prípravu žiakov medicínsko-technických odborov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti krajín Európskej únie.

Špecifické ciele a aktivity

1. Viac vedieť

1. 1. Inovácia obsahu a metód vzdelávania + ich implementácia - tradičná škola = moderná škola

2. Viac poznať

2.1 Multi multa sciunt

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci strednej školy Žiaci strednej školy
Veľkosť cieľovej skupiny: 49 pedagógov Veľkosť cieľovej skupiny: 578 žiakov
Pohlavie: 7 mužov, 42 žien Pohlavie: 473 dievčat, 105 chlapcov
Veková štruktúra: 25 – 77 Veková štruktúra: od 15 do 46 rokov

 

Užitočné odkazy:

Fond pracovného času
ASFEU - Operačný program Vzdelávanie
Ministerstvo školstva - Štrukturálne fondy EÚ