menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

Aktivita 1.1

Názov aktivity:

Inovácia obsahu a metód vzdelávania + ich implementácia - tradičná škola = moderná škola

Názov špecifického cieža: Viac vedie

Ciež aktivity: Ciežom aktivity je vytvorenie/inovovanie učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek/postupov, inovovanie didaktických prostriedkov, vybavenia a zariadenia laboratórií, odborných učební praktického vyučovania a odborných učební školy spolu s inováciou obsahu vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu vrátane implementácie do vyučovacieho procesu.

Termín realizácie aktivity: 02/2014 -07/2015

Čiastkové činnosti aktivity:

Asistent výživy v modernej dietologickej poradni
Mladý zdravotnícky laborant
Základné práce v laboratóriu
Zubný technik v modernom zubnom laboratóriu
Očný optik v modernej optike
Inovatívne formy vzdelávania farmaceutického laboranta
Tajomstvá tela
Zaujímavá fyzika a chémia
Inovácia metód vzdelávania v predmete dejepis
Matematika a informatika
Literatúra a jazyk z iného uhla pohžadu
Angličtina inovatívne
Zavedenie efektívneho systému hodnotenia komplexným softvérovým riešením