menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Tajomstvá tela

 

Výprava za tajomstvami ľudského tela
Predmet anatómia a fyziológia poskytuje základné poznatky nevyhnutné pre ďalšie odborné predmety. Cieľom projektu je inovovať klasické metódy výučby predmetu a prostredníctvom novších foriem umožniť formovanie logického myslenia žiakov. Využitím IKT v rámci hodín sa pokúsime uľahčiť žiakom osvojenie základných pojmov a pochopenie vzťahov v ľudskom organizme.

Demystifikácia chorôb
Predmet patológia a klinika chorôb nadväzuje na poznatky nadobudnuté na anatómii a fyziológii a oboznamuje žiakov s podstatou jednotlivých chorobných zmien u človeka. Cieľom projektu je inovovať metódy výučby, ale aj obsah a umožniť žiakom prístup k najnovším poznatkom, ktoré poskytuje súčasná medicína. Využitím IKT na hodinách žiakom umožníme rýchlejšiu orientáciu v problematike jednotlivých ochorení. Formou pracovných listov sa pokúsime nenásilne prinútiť nachádzať medzipredmetové vzťahy a získať holistický pohľad na vznik a priebeh choroby. Cieľom vytvorenia databázy chorôb je navodiť atmosféru kooperácie a inklúzie pri tvorbe pomôcky, ktorá bude osožná všetkým žiakom školy.


Najnovšie postupy a zručnosti pri poskytovaní urgentnej predlekárskej prvej pomoci
Predmet prvá pomoc je teoreticko-praktický predmet, ktorý poskytuje žiakom vedomosti, zručnosti a návyky nevyhnutné pre každého zdravotníckeho pracovníka, aby bol schopný v zmysle zákona poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc. Urgentná medicína je jeden z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich odborov. Cieľom projektu je poskytnúť žiakom najmodernejšie poznatky prístupnou formou za pomoci IKT. Na praktických hodinách žiakom umožníme nácvik zručností na modeloch ľudského tela (Trup dusiaceho sa jedinca - dospelý), aby dokázali adekvátne reagovať v kritických situáciách, pri ktorých je ohrozený život. Pracovnými listami sa žiakom pokúsime ukázať, že množstvo poznatkov, ktoré nadobudli na iných odborných predmetoch je možné využiť práve na prvej pomoci.

Galerie: obrázek 1 z 5 Galerie: obrázek 2 z 5 Galerie: obrázek 3 z 5