menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
 



 

header4
VV + VP = LP

 

Inovatívne formy vzdelávania farmaceutického laboranta

 

Cieľom aktivity je inovovať obsah, metódy a formy vzdelávania vo vybraných odborných predmetoch, modernizovať vyučovanie aktívnym využívaním výpočtovej techniky v odborných predmetoch s cieľom získať potrebné zručnosti pri práci s farmaceutickými a chemickými softvérmi (NRSYS, ADC číselník, AISLP, elektronická verzia Slovenského liekopisu, chemSketch, chemDraw), prístupom na internet zabezpečiť využívanie dostupných informačných stránok o lieku a používaním interaktívnej tabule podporiť prezentačné zručnosti a skupinovú prácu žiakov, vytvoriť študijné materiály v elektronickej forme (prezentácie, fotodokumentácie a videoprojekcie) a tlačenej forme (pracovné listy, pracovné zošity, zbierky úloh).

Vo vyučovacom predmete farmaceutická chémia a analýza liečiv

Učitelia vytvoria pre žiakov inovované učebné materiály pre praktickú a teoretickú časť predmetu. Výstupom aktivity budú pracovné listy, pracovné zošity, zbierky úloh na precvičovanie a testovanie vedomostí a zručností žiakov, zbierka návodov na obsluhu laboratórnych prístrojov, pracovné postupy v písomnej a obrazovej forme – foto a videopostupy, prezentácie, ktoré budú slúžiť ako učebná pomôcka postupov.


Vyučujúci vo vyučovacom predmete príprava liekov
spracujú metodické listy, ktoré budú využívať a overovať vo vyučovacom procese pri príprave rôznych liekových foriem. Výstupom aktivity budú žiacke produkty vo forme protokolov, seminárnych prác, liečivých prípravkov, pracovných postupov v obrazovej forme (fotografické materiály a videopostupy), prezentácie - ktoré budú použité ako učebné pomôcky. Originálne výstupy z projektových aktivít budú ďalej slúžiť aj ako náplň prípravy na odborné súťaže študentov a odbornú prezentáciu školy.

Vyučujúci vo vyučovacom predmete Farmakognózia a fytoterapia, Farmaceutická botanika
Aktivity žiakov budú zamerané na prácu s aktuálnou odbornou literatúrou, získanie praktických zručností pri práci s prístrojmi, prácu s interaktívnou tabuľou, fotoaparátom a notebookom pri príprave prezentácií a mapovanie farmakognostického materiálu v teréne, príprava interaktívnych mediálnych herbárov nových liečivých rastlín, prepojenie predmetov farmakognózie a prípravy liekov prostredníctvom prípravkov získaných hydrodestilačnými metódami.


Galerie: obrázek 1 z 8 Galerie: obrázek 2 z 8 Galerie: obrázek 3 z 8 Galerie: obrázek 4 z 8 Galerie: obrázek 5 z 8 Galerie: obrázek 6 z 8 Galerie: obrázek 7 z 8 Galerie: obrázek 8 z 8