menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Inovácia metód vzdelávania v predmete dejepis

 

Cieľom činnosti je príprava textov a vytvorenie pracovného zošita.
Aktivita je zameraná na inováciu metód práce s textom - čítanie s porozumením, na rozširovanie slovnej zásoby žiakov, a tým na zlepšovanie ich komunikačných a sociálnych zručností. Doplnkové úlohy budú zamerané na využitie IKT a máp. Cieľom doplnkových úloh je spojiť minulosť s aktuálnou prítomnosťou a naučiť žiaka, že všetko z minulosti má dosah na súčasnosť jednotlivca, národa, štátu a celej planéty.

Škola v archíve
Žiaci absolvujú kurz práce s historickým dokumentom v Štátnom archíve v Košiciach, stretnú sa s odborníkmi priamo v praxi, spoznajú prácu bádateľa.

Som súčasťou histórie svojej školy a mesta
Žiaci si vyskúšajú prácu sprievodcu po historických Košiciach. Na základe vlastného štúdia si pripravia podklady a zlepšia si svoje komunikačné, sociálne zručnosti a prácu s literatúrou a IKT.


 
Galerie: obrázek 1 z 5 Galerie: obrázek 2 z 5 Galerie: obrázek 3 z 5 Galerie: obrázek 4 z 5 Galerie: obrázek 5 z 5