Aktuality


menu 2% dane
menu
Plánované odbory 2020/2021
menu Seminárne práce -štruktúra práce , ukážka práce
menu Elektronická prihláška na UPJŠ v Košiciach
menu Projekt Erasmus +
menu Rozvrh hodín
menu Ochrana osobných údajov
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Zákon č.307/2014 Z.z.


Zákon č.307/2014 Z.z. uvedený do praxe našej školy cestou zriaďovateľa!

Zákon č.307/2014 Z.z. uvedený do praxe našej školy cestou zriaďovateľa - platí pre všetkých zamestnancov SZŠ, Moyzesova 17 v Košiciach :

Predseda KSK pán JUDr. Zdenko T r e b u ľ a vydal SMERNICU č.1 z 21.05.2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti. V súvislosti s touto smernicou vydal predseda KSK.... POKYN č.3/2015, kde ukladá povinnosť našej organizácií zverejniť v zmysle §4 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme povinnosť súvisiacu s tým, že zamestnanci našej školy majú možnosť podávania podnetov o protispoločenskej činnosti odkazom na webové sídlo KSK v časti Úradná tabuľa /Prevencia kriminality/ Oznámenie protispoločenskej činnosti, kde je zverejnená smernica KSK č.1/2015 a informácie podľa čl.2 odseku 2 citovanej smernice. Uvedená SMERNICA č.1 a POKYN č.3 súvisia so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. O tomto zákone a jeho obsahu boli vedúci zamestnanci školy informovaní koncom júna na gremiálnej porade riaditeľa.

V Košiciach, dňa 15.10.2015

PhDr. Viera Rusinková
riaditeľka
SZŠ Moyzesova 17
v Košiciachspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7