menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk. roku 2020-2021
 menu Informácie k prijímaciemu konaniu 2020/2021
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Okruhy tém pre odbor DRA

OKRUHY TÉM

pre prijímacie skúšky v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent
pre denné 3-ročné štúdium

Biológia

 1. Bunka, chemické zloženie bunky
 2. Štruktúra bunky
 3. Delenie bunky
 4. Oporná a pohybová sústava
 5. Vnútorné prostredie, krv, plazma, krvinky
 6. Obehová sústava
 7. Dýchacia sústava
 8. Tráviaca sústava
 9. Premena látok a energie v ľudskom tele
 10. Vylučovanie, činnosť obličiek a kože
 11. Látkové riadenie činnosti organizmu
 12. Nervové riadenie činnosti organizmu
 13. Rozmnožovacia sústava
 14. Zmyslové orgány
 15. Kontrolné a riadiace sústavy ľudského organizmu
 16. Vitamíny, minerálne látky

literatúra: Biológia pre gymnázia

Fyzika

na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda -fyzika

Obsah tém

 1. Pozorovanie, meranie, experiment
 2. Sila a pohyb
 3. Energia okolo nás
 4. Elektrina a magnetizmus
 5. Vlastnosti kvapalín a plynov
 6. Periodecké deje
 7. Elektomagnetické žiarenie a častice mikrosveta

Použitá a odporúčaná literatúra:

Platné učebnice fyzika pre gymnázia