4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
zubný asistent
Absolvent študijného odboru je spôsobilý vykonávať odborné asistentské a administratívne činnosti na úseku prevencie a výchovy stomatologických pacientov v oblasti dentálnej hygieny. Môže aplikovať poznatky z hygieny pri motivácii pacienta k starostli¬vosti o svoj chrup. Má vedomosti, ako predchádzať ochoreniam zubov a ďasien, ako pripraviť ambulanciu na vyšetrenie a ošetrenie pacienta zubným lekárom.

Uplatnenie:
Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pod vedením stomatológa, na úseku prevencie a výchovy stomatologických pacientov v oblasti dentálnej hygieny.

Profilujúce predmety:

Štúdium sa končí praktickou a ústnou maturitnou skúškou.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: - slovenský jazyk a literatúra - biológia.
Do študijného odboru zubný asistent môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru zubný asistent môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru zubný asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7