4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
zdravotnícky laborantAbsolventi študijného odboru zdravotnícky laborant získavajú spôsobilosť vykonávať základné činnosti zdravotníckeho laboranta na úseku klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, histológie, imunológie, genetiky, toxikológie, mikrobiológie a hygieny.
Štúdium sa končí maturitnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej a ústnej časti.
Škola je veľmi dobre vybavená a pripravená pre výučbu budúcich zdravotníckych laborantov. Máme šesť laboratórií pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. V budove školy sa realizujú praktické cvičenia z klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie s dostačujúcim prístrojovým vybavením. Veľmi dobre je vybavené laboratórium pre cvičenie histológie. Okrem mikrobiologických cvičení (infekčný materiál) všetky odborné predmety je možné vyučovať v škole. Popri školských laboratóriách sa vyučovanie predmetov praktického zamerania realizuje aj v špeciálnych laboratóriách v zdravotníckych zariadeniach.

Uplatnenie:
Absolvent sa uplatní na niektorom z vybraných pracovísk klinická biochémia,hematológia a transfuziológia, histológia, imunológia, genetika, toxikológia, mikrobiológia a epidemiológia, hygiena.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: - slovenský jazyk a literatúra - chémia.
Do študijného odboru zdravotnícky laborant môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru zdravotnícky laborant môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru zdravotnícky laborant nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Štátny vzdelávací program pre odbor zdravotnícky laborant

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7