4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
očný optik - 4-ročné denné štúdium
Študijný odbor očný optik máme aktivovaný ako jedna z dvoch škôl v SR. Tento odbor pripravuje stredného zdravotníckeho pracovníka na vykonávanie kvalifikovanej činnosti na pracoviskách očnej optiky. Očný optik je odborník na okuliare a optické pomôcky, ktoré pomáhajú ľuďom s chybami zraku. Vie poradiť pri správnom výbere okuliarového rámiku, tak, aby boli v súlade s módnymi tredmi a odporučí vhodné druhy a úpravy šošoviek. Robí prácu, ktorá nie je všedná a je v kontakte s ľuďmi.
Pre výkon svojho povolania musí mať prehľad o organizácii, riadení, ekonomike a manažmente v zdravotníctve a očnej optike. Potrebuje vedieť komunikovať a zvládnuť psychológiu človeka osobitne ovplyvňovanie psychiky človeka s chybami zraku. Veľký význam má aj znalosť cudzieho a latinského jazyka. Z hľadiska praxe získava zručnosti v zhotovovaní všetkých druhov okuliarov a oklúzorov a merania zorníc a ostatných tvárových rozmerov potrebných na zhotovovanie okuliarov.

Ukončenie štúdia:
Štúdium sa končí maturitnou skúškou.

Uplatnenie:
Absolvent študijného odboru očný optik môže samostatne vykonávať tieto činnosti: zhotovovať, upravovať a opravovať korekčné okuliare a ostatné optické korekčné pomôcky a administratívne činnosti v očných optikách a zdravotníckych zariadeniach a zároveň spolupracuje s očným lekárom a optometristom.
Absolvent sa uplatní v očných optikách pri poskytovaní služby nadväzujúcej na zdravotnú starostlivosť.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: - slovenský jazyk a literatúra - biológia (prírodopis).
Do študijného odboru očný optik môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru očný optik môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru očný optik nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Štátny vzdelávací program pre odbor očný optik


spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7