4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
farmaceutický laborant
Odborný profil absolventa charakterizuje jeho spôsobilosť využívať získané poznatky v konkrétnych profesionálnych činnostiach. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch lekárenskej starostlivosti, kde pracuje v  tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu. Štúdium sa končí praktickou a ústnou maturitnou skúškou. Škola má špecializované laboratóriá na vyučovanie odborných predmetov. Študenti sa zoznámia s používaním lekárenského softweru, ktorý je potrebný pre poskytovanie služieb v lekárňach. Predmety praktického zamerania (farmaceutické cvičenia, odborná prax) absolvujú študenti v súkromných a ústavných lekárňach na území mesta Košíc.

Uplatnenie:
V praxi sa absolvent uplatní v súkromných a ústavných lekárňach a zariadeniach zaoberajúcich sa farmaceutickými činnosťami (výskum, výroba, kontrola, distribúcia liečiv a liečivých prípravkov. Absolvent je pripravený vykonávať základné odborné práce spojené s  výrobou, kontrolou, distribúciou a   expedovaním liekov a ostatného  zdravotníckeho materiálu, s výskumom; podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii; vykonávať ekonomické, administratívne práce a viesť dokumentáciu lekárne, poskytovať odbornú prvú pomoc.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: - slovenský jazyk a literatúra - chémia.
Do študijného odboru farmaceutický laborant môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru asistent výživy môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru farmaceutický laborant nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Štátny vzdelávací program pre odbor farmaceutický laborant

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7