4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
diplomovaný rádiologický asistentŠtúdiom v tomto odbore sa pripravujú samostatne pracujúci odborníci na oddeleniach rádiodiagnostiky, rádioterapie a nukleárnej medicíny s vysokým odborným rozhľadom a vedomím morálnej zodpovednosti pri práci v týchto odboroch.
Štúdium odboru DRA končí absolventskou skúškou podľa osobitných pokynov stanovených predpismi MZ SR a MŠ SR, ktorá pozostáva z obhajoby absolventskej práce a teoreticko-praktickej skúšky.
V priestoroch školy sa v odbore DRA vyučujú len teoretické predmety. Predmety praktického zamerania sa vyučujú priamo v praxi a počas plnej prevádzky na všetkých pracoviskách odd. rádiodiagnostiky, rádioterapie a nukleárnej medicíny FNsP Tr.SNP a FN L.Pasteura.

Uplatnenie:
Absolventi odboru DRA ako samostatne pracujúci odborníci majú široké možnosti uplatnenia sa na všetkých pracoviskách odd. rádiodiagnostiky, rádioterapie a nukleárnej medicíny, vo všetkých stupňoch liečebno - preventívnej starostlivosti.

Podmienky prijatia:
Do 1.ročníka VOŠ sa prijímajú absolventi všetkých stredných škôl, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou a splnili podmienky prijímacieho konania. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov na tento odbor posúdi a potvrdí ošetrujúci praktický lekár.

Prijímacie skúšky sa konajú z predmetov biológia a fyzika v rozsahu učiva gymnázií formou testov.

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7