4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
diplomovaný optometristaDiplomovaný optometrista je vysokokvalifikovaný samostatne pracujúci odborník v oblasti očnej optiky, optometrie a manažmentu. Odbornú zložku charakterizuje dokonalá profesionálna odbornosť v týchto oblastiach: pri posudzovaní a návrhu okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení refrakcie, v objektívnom vyšetrení refrakcie a vymeriavaní potrebných parametrov pre aplikáciu kontaktných šošoviek, v zisťovaní videnia a farbocite u brancov, vodičov a zamestnancov v doprave, vo vyšetrovaní rovnováhy a binokulárnych funkcií, kontroly a preskúšavania používaných očných pomôcok, ich prispôsobovanie, úprava a drobné opravy, vyšetrenia súvisiace s predpisovaním korekčných pomôcok.
Štúdium odboru Diplomovaný optometrista končí absolventskou skúškou podľa osobitných pokynov stanovených predpismi MZ SR a MŠ SR, ktorá pozostáva z obhajoby absolventskej práce a teoreticko-praktickej skúšky.

Uplatnenie:
Absolvent študijného odboru sa uplatní v štátnom a neštátnom zdravotníckom zariadení ako garant a manažér odboru, ktorý hodnotí kvalitu navrhovaných a zhotovených očných pomôcok, pôsobí ako manažér, organizuje a podieľa sa na obchodno-podnikateľskej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v oblasti očnej optiky.

Podmienky prijatia:
Podmienkou prijatia na štúdium je minimálne 2-ročná prax v odbore po ukončení štúdia v študijnom odbore očný optik po a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok.

Prijímacie skúšky sa konajú formou písomného testu. Obsahom testu je učivo z predmetov:
- biológia,
- fyzika,

v rozsahu učiva gymnázia.spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7