4-ročné denné štúdium
 menu asistent výživy
 menu farmaceutický laborant
 menu očný optik
 menu zdravotnícky laborant
 menu zubný asistent

Pomaturitné kval. štúdium
 menu zubný technik

Vyššie odborné štúdium
 menu dipl. rádiologický asistent
 menu dipl. optometrista

 menu Štátny vzdelávací program
 menu Školský vzdelávací program
header4
asistent výživy
Absolvent odboru AV (do roku 1992 diétna sestra) je po ukončení SZŠ pripravený na povolanie v oblasti liečebnej výživy a v rôznych sférach zabezpečovania preventívnej a správnej výživy obyvateľstva.
Štúdium sa končí praktickou a ústnou maturitnou skúškou.
Škola má účelovo zariadené priestory pre vyučovanie v danom odbore. Vo vyšších ročníkoch (3. a 4.) žiaci sú na pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach najvyššieho typu – FNsP. Vyučovanie odborných predmetov aj praktickej časti zabezpečujú odborníci – špecialisti z príslušných pracovísk zdravotníckych zariadení. V 3. ročníku žiaci absolvujú mesačnú prax v zdravotníckych zariadeniach.

Uplatnenie:
Asistent výživy je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v oblasti fyziologickej výživy v zariadeniach, inštitúciách a službách spojených s výživou obyvateľstva od predškolského veku až po starobný vek  a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach pri zabezpečovaní zdravej výživy obyvateľstva.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: - slovenský jazyk a literatúra - biológia (prírodopis).
Do študijného odboru asistent výživy môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru asistent výživy môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru asistent  výživy nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Štátny vzdelávací program pre odbor asistent výživy

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7