Publicistický štýl - tvorba dvojíc

Spojte dvojice

Spojte dvojice v stĺpcoch podľa ich významu.
interviewrozhovor
autor
stĺpček
enumerácia
okazionalizmy
hyperbola
in medias res
anotácia
recenzia
glosa